จังหวะในเพลงไทยเดิม แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด คือ
๑ .จังหวะสามัญ
หมายถึง จังหวะอย่างสม่ำเสมอที่จะต้องยึดถือเป็นหลักในการขับร้องและบรรเลง แม้ว่าจะ ไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องให้สัญญาณจังหวะ ก็จะต้องมีจังหวะอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา

.จังหวะฉิ่ง ใช้พื้นฐานเดียวกับจังหวะสามัญ เป็นการแบ่งจังหวะด้วยฉิ่ง โดยปกติจะตีสลับกัน เป็น ฉิ่ง - ฉับ แต่ใช้เสียงฉิ่งกำหนดเสียงแทนการเคาะหรือตบมือ เพื่อให้ทราบว่ากำลังบรรเลงในอัตราจังหวะ สามชั้น สองชั้น หรือชั้นเดียว

๓.จังหวะหน้าทับ หมายถึงการตีกลองควบคุมจังหวะ วิธีการกำกับจังหวะหน้าทับคือ เราใช้จำนวนห้องโน้ตหรือ จำนวนบรรทัดของโน้ตหน้าทับ เป็นเกณฑ์ในการกำกับและนับจังหวะทำนองเพลง

จังหวะฉิ่ง
ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีใช้สำหรับกำกับจังหวะ เบาและหนัก ของบทเพลง มี ๓ อัตราจังหวะ

๑.จังหวะสามชั้น ( จังหวะช้า)

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ฉิ่ง

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ฉับ

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ฉิ่ง

๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ฉับ

๒.จังหวะสองชั้น (จังหวะปานกลาง)

๑ ๒ ๓ ฉิ่ง

๑ ๒ ๓ ฉับ

๑ ๒ ๓ ฉิ่ง

๑ ๒ ๓ ฉับ

๑ ๒ ๓ ฉิ่ง

๑ ๒ ๓ ฉับ

๑ ๒ ๓ ฉิ่ง

๑ ๒ ๓ ฉับ

๓.จังหวะชั้นเดียว (จังหวะเร็ว)

๑ฉิ่ง๓ฉับ

๑ฉิ่ง๓ฉับ

๑ฉิ่ง๓ฉับ

๑ฉิ่ง๓ฉับ

๑ฉิ่ง๓ฉับ

๑ฉิ่ง๓ฉับ

๑ฉิ่ง๓ฉับ

๑ฉิ่ง๓ฉับ

จังหวะหน้าทับ (กลองแขก – โทนรำมะนา) ที่นักเรียนใช้กำกับจังหวะบทเพลงต่างๆ ในหลักสูตรวิชาดนตรีไทย โรงเรียนอำนวยศิลป์
สองไม้ลาว สองชั้น

- ติง – โจ๊ะ

- ติง - ติง

- - ติงทั่ง

- ติง - ทัง

สองไม้ไทย (ทยอย สองชั้น)

- - โจ๊ะจ๊ะ

ติงติง - ติง

- - โจ๊ะจ๊ะ

ติงติง - ทั่ง

หน้าทับสำเนียงฝรั่ง

- ติงติงติง

- ติง -ทั่ง

- ติง -ทั่ง

- ติง -ทั่ง

ปรบไก่สองชั้น

-ทั่ง - ติง

-โจ๊ะ-จ๊ะ

-โจ๊ะ-จ๊ะ

-โจ๊ะ-จ๊ะ

-ติง–ทั่ง

-ติง-ติง

-ทั่ง-ติง

-ติง-ทั่ง

ตัวอย่างการกำกับจังหวะฉิ่งสองชั้นและกำกับจังหวะหน้าทับปรบไก่ ในเพลงแขก บรเทศ สองชั้น

ท่อนที่ ๑

จังหวะฉิ่ง

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

กลอง

-ทั่ง-ติง

- โจ๊ะ-จ๊ะ

- โจ๊ะ-จ๊ะ

- โจ๊ะ-จ๊ะ

-ติง–ทั่ง

-ติง-ติง

-ทั่ง-ติง

-ติง-ทั่ง

ทำนอง

- - - ซ

- ล ล ล

- - - ด

- ล ล ล

- ซ ซ ซ

- ล - ซ

- - - ม

- ม ม ม

ทำนอง

- ล ซ ม

- ร - ด

- - ม ร

ด ร - ม

- ซ - ล

- ซ - ม

- - - ร

- - - ด

ท่อนที่ ๒

จังหวะฉิ่ง

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

กลอง

-ทั่ง-ติง

- โจ๊ะ-จ๊ะ

- โจ๊ะ-จ๊ะ

- โจ๊ะ-จ๊ะ

-ติง–ทั่ง

-ติง-ติง

-ทั่ง-ติง

-ติง-ทั่ง

ทำนอง

- ด ร ม

ซ ม ร ด

- - - ซ

- - - ล

- - ด ล

ซม ซ ล

- - - ด

- - - ร

ทำนอง

- ล ซ ม

- ร - ด

- - ม ร

ด ร - ม

- ซ - ล

- ซ - ม

- - - ร

- - - ด

* ต่ำแน่งการบรรเลงของทุกเครื่องมือจะต้องเท่ากันทุกครั้ง เหมือนตารางโน้ตที่กำหนด จึงจะถือว่าการบรรเลงของวงดนตรีสมบูรณ์ในเรื่องการกำกับจังหวะ

ตัวอย่างการกำกับจังหวะฉิ่งสองชั้นและกำกับจังหวะหน้าทับสองไม้ลาว
ในเพลง ลาวดวงเดือน สองชั้นรอบที่ ๑

จังหวะฉิ่ง

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

กลอง

-ติง-โจ๊ะ

-ติง-ติง

- - ติงทั่ง

-ติง-ทั่ง

-ติง-โจ๊ะ

-ติง-ติง

- - ติงทั่ง

-ติง-ทั่ง

ทำนอง

- - - -

- - - -

- ด ร ม

- ซ– ด

- - - ร

- ด ด ด

ซลดล

ซ ม - ซ

ทำนอง

- - - ล

ซ ซ ซ ซ

- ม ซ ม

ซ ลด ล

- - ด ล

- ซ – ม

ร มซ ม

ร ด -ร

ทำนอง

- - - ม

ร ร ร ร

ซลซดํ

- ร – ม

- ซ - -

ซ ล ด ร

- ม ซ ร

ม ร ด ล

ทำนอง

- - - -

ซ ล ด ม

ร ด ร ม

- ซ– ล

- - ด ล

ซมซ ล

ซลดล

- ซ ซ ซ

ตัวอย่างการกำกับจังหวะฉิ่งสองชั้นและกำกับจังหวะหน้าทับปรบไก่สองชั้น
ในเพลง มอญรำดาบ สองชั้นท่อนที่ ๑ ทำนอง(ทาง) ระนาดเอก

จังหวะฉิ่ง

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

- - - ฉิ่ง

- - - ฉับ

กลอง

-ทั่ง-ติง

- โจ๊ะ-จ๊ะ

- โจ๊ะ-จ๊ะ

- โจ๊ะ-จ๊ะ

-ติง–ทั่ง

-ติง-ติง

-ทั่ง-ติง

-ติง-ทั่ง

ทำนอง

- - - ด

ร ร ร ร

- - - ม

ร ร ร ร

- ด - ร

มรดล

- - -ซ

ดลซฟ

ทำนอง

รมฟซ

ลซฟม

รดรม

รมฟซ

รดมร

ดลซฟ

มรดร

มฟซล

ทำนอง

ซรมร

ซรมฟ

มรดร

มฟซล

ดมรด

มรดล

รดลซ

ดลซฟ

ทำนอง

- ซ –ซ

- - - ร

มรดร

- ม – ฟ

- ฟ ซ ล

- ซ – ฟ

- ล ซ ฟ

- ม - รลองทำแบบทดสอบ ก่อนสอบจริง
ทดสอบที่ ๑
ทดสอบที่ ๒