จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

คำถามเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีไทย

  

พยายามทำความเข้าใจกับแบบทดสอบ