ตัวอย่างการบรรเลงฆ้องวงเพลงงามแสงเดือน
 
 
ถ้าดูไม่ได้ต้องโหลดและติดต้งโปรแกรม MICROSOFT SILVERLIGHT ก่อน
   

Download โน้ตเพลงงามแสงเดือนฆ้องวง+ระนาดทุ้ม

กลับหน้าหลัก กลับหน้าทางเพลง