ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ (วัฒนธรรมไทยมุสลิม)
ประเภทเครื่องดีด


แมนโดลิน ( Mandolin) เป็นเครื่องดนตรีตระกูลลูท มีสาย ๔ คู่ ( ๘ สาย) หรือ ๖ คู่ ( ๑๒ สาย) ตั้งเสียงเท่ากันเป็นคู่ มีลูกบิดคล้ายกีตาร์ใช้ในการตั้งเสียง และมีนม ( Feat) รองรับสาย เวลาเล่น จะใช้นิ้วมือซ้ายจับตัวแมนโดลินและใช้มือขวาดีด ลักษณะการดีดคล้ายการดีดกีต้าโดยใช้ปิ๊ค( Pick)เสียงที่เกิดจากแมนโดลินมีความไพเราะเป็นเสียงที่มีคุณภาพเร้าอารมณ์ ชาวไทยมุสลิม รับวัฒนธรรมมาบรรเลงผสมกับดนตรีพื้นเมือง
ประเภทเครื่องสี


ไวโอลิน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของดนตรีสากล ลำตัวของไวโอลิน มี ๔ สาย ตั้งเสียงต่างกันในระดับคู่ ๕ ( G D A E ) ใช้คันชักสีให้สายเกิดการสั่นสะเทือนชาวไทยมุสลิม รับวัฒนธรรมมาบรรเลงผสมกับดนตรีพื้นบ้าน
ประเภทเครื่องตี


กลองบานอเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ตีให้จังหวะและนิยมตีแข่งขันในหมู่ชาวไทยมุสลิมของจังหวัด ชายแดนภาคใต้และชาวมาเลเซียของรัฐกลันตันและตรังกานูบานอมีลักษณะคล้ายรำมะนา แต่ส่วนที่เป็นลำตัวมีขนาดยาวและเรียวไปทางด้านหลังมากกว่ารำมะนาด้านหน้าซึ่งหุ้มด้วยหนังควาย ด้านหลังมีขอบซึ่งทำด้วยหวายลำโตๆเพื่อใช้ตรึงกับเชือกหรือหวายซึ่งใช้ตรึงหุ้มหนังและมีลิ่มใหญ่ ่และยาว จำนวน๑๓ อันตอกเพื่อทำให้หนังที่หุ้มตึง และมีลิ่มเล็กๆตอกตรึงลิ่มใหญ่ไว้ด้วย และลิ่ม ขนาดใหญ่ ่ยังใช้เป็นขาตั้งได้ด้วย ใช้ไม้ ซึ่งพันด้านปลายด้วยเชือกหรือยางให้เป็นปมเหมือนไม้ตีฆ้อง
ส่วนด้านที่ใช้มือจับ ทำเป็นบ่วงเพื่อใช้คล้องมือกันไม่ให้หลุดจากมือในขณะที่ใช้ตี

รือบานา เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ให้จังหวะในการแสดงลิเกฮูลู ลักษณะคล้ายรำมะนาลำตัดของภาคกลาง

กรือโต๊ะ เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของชาวไทยมุสลิม แหล่ง ที่นิยมกันมาก คือแถบอำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโกลก การเล่นกรือโต๊ะมีมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณมีหลักฐาน ที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมทีนั้น เป็นการละเล่นของเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชาวไทยมุสลิม เมื่อเขาเหล่านั้นต้อนฝูงวัวควายไปถึงที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์แล้ว ก็คิดหาการละเล่นขึ้นมาเพื่อ แก้เหงา ต่อมาการเล่นกรือโต๊ะนอกจากจะนิยมเล่นในหมู่เด็กๆ แล้วยังได้ขยายวงความนิยม มาเล่นกัน ในหมู่ผู้ใหญ่ด้วย วัสดุที่ใช้ทำหลุมจึงได้วิวัฒนาการมาเป็นหลุมที่ขุดขึ้นจากไม้เนื้อแข็ง ตลอดทั้งได้พัฒนาลีลาการตีวิธีการเล่นอย่างมีระบบ มีกติกาการเล่นมีกรรมการผู้ตัดสิน ในการแข่งขัน คณะหนึ่ง ๆมีผู้เล่นอย่างน้อย ๗ คน คือหัวหน้าคณะหนึ่งคนซึ่งจะเป็นคนตี กรือโต๊ะลูกเอกจะเป็นผู้ตีบอกการเริ่มต้นและหยุด มีมือ ๒ และมือ ๓ อีก ๒คน จะเป็นผู้ตี ให้จังหวะเร็วรัว หรือช้า และอีก ๔ คนจะเป็นผู้ตีให้เข้ากับจังหวะที่มือ ๒ และมือ ๓ บอกสัญญาณกรือโต๊ นอกจากจะนิยมเล่นกันมาก ในฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ยังนิยมเล่นกัน ในงานฉลองในงานเทศกาล หรือเนื่องในวันสำคัญ เช่นงานพิธีเข้าสุหนัดงานมาแกปูโล๊ะ
ประเภทลิ่มนิ้ว (ใช้ลม)


แอคคอเดียน( หีบเพลงชัก ) เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทลิ่มนิ้ว ( Keyboard Instrument ) ดัดแปลงมาจากออร์แกนใช้หลักการสร้างลมเป่าในหลอดทำเสียงด้วยวิธีชักเข้าและชักออกของถุงลม แล้วกดลิ่ม บังคับเสียง ชาวไทยมุสลิมรับวัฒนธรรมมาบรรเลงผสมกับดนตรีพื้นเมือง