หน้าหลักทฤษฎีดนตรีไทย
๒.พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
๓.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
๕.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ
๖.จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ
๗.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๘.พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์
๙.พระประดิษฐ์ไพเราะ
๑๐ ครูช้อย สุนทรวาทิน
๑๑ พระยาเสนาะดุริยางค์
๑๒พระยาประสานดุริยศัพท์
๑๓หลวงไพเราะเสียงซอ
๑๔ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
๑๕หลวงบรรเลงเลิศเลอ (กร กรวาทิน)
๑๖ ครูมนตรี ตราโมท